Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují práva a povinnosti fyzických osob – zákazníků a společnosti s ručením omezeným LT Sport Trading s.r.o., IČO 08522987, sídlem 691 82, Novosedly 471 (dále jen jako „Poskytovatel“), v souvislosti s poskytováním služeb poradenství v oblasti investic do odhadování výsledků sportovních událostí (dále jen jako „Služby“), a to především prostřednictvím internetového portálu https://www.fairplaytip.cz/ (dále jen jako „Portál“), který Poskytovatel spravuje a provozuje.

2. Zákazníkem mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které nejsou omezeny ve svéprávnosti.

II. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Zákazník, který má zájem o poskytování Služeb, se musí k tomu přihlásit prostřednictvím Portálu, přičemž poskytování předmětných služeb je zpoplatněno v souladu s ceníkem Poskytovatele zveřejněným na Portálu.

2. Přihlásit se k poskytování služeb lze na Portálu, a to tak, že zákazník vyplní požadované údaje, tj. jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu. Předání a zpracování těchto osobních údajů je nutné za účelem identifikace smluvních stran a zajištění řádného plnění smlouvy. Neposkytne-li zákazník kterýkoli z dříve vyjmenovaných vyžadovaných osobních údajů, nelze registraci provést, a tedy nedojde k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a Poskytovatelem; zákazníkovi tak nebudou poskytovány žádné ze Služeb ze strany Poskytovatele. Po vyplnění vyžadovaných osobních údajů se zákazník zaregistruje kliknutím na políčko „ZAREGISTROVAT“.

3. Kliknutím na políčko „ZAREGISTROVAT“ zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, těmto porozuměl, souhlasí s nimi a že tyto VOP se stávají součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Poskytovatelem.

4. Odesláním údajů k registraci souhlasí zákazník s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.

5. Odesláním registrace dle předchozího odstavce nedochází k uzavření smlouvy o poskytování Služeb. Smlouva je mezi zákazníkem a Poskytovatelem uzavřena až v okamžiku, kdy Provozovatel akceptuje registraci zákazníka a současně kdy zákazník uhradí Poskytovatelem předepsanou částku (v závislosti na délce registrace k odběru Služeb).

III. ODMÍTNUTÍ REGISTRACE

1. Poskytovatel je oprávněn registraci zákazníka odmítnout v následujících případech:

a) Poskytovatel získá důvodné podezření, že zákazník je osobou mladší 18 let;

b) Poskytovatel získá důvodné podezření, že zákazník je osobou omezenou ve svéprávnosti;

c) Poskytovatel získá důvodné podezření, že zákazník je jinou osobou, než za kterou se vydává při registraci;

d) Poskytovatel získá důvodné podezření, že zákazník nevyplnil veškeré vyžadované údaje při registraci pravdivě;

e) Poskytovatel získá důvodné podezření, že zákazník je subjektem, který podniká ve stejné či podobné oblasti, jako Poskytovatel, přičemž zákazník má zájem Služby využívat v rozporu s těmito VOP, tj. zejména k rozvoji vlastní podnikatelské činnosti.

2. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo odmítnout neúplné registrace, duplicitní registrace, registrace se zjevně smyšlenými nebo zkreslenými údaji, případně registrace osob, u kterých bylo v minulosti zjištěno zneužití Služeb.

3. Poskytovatel je oprávněn registraci odmítnout též v dalších případech, kdy na něm nelze vzhledem k okolnostem spravedlivě požadovat, aby registraci akceptoval a aby s konkrétním zákazníkem uzavřel smlouvu na poskytování Služeb.

4. Poskytovatel není povinen uvést důvod, pro který byla registrace odmítnuta.

IV. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Zákazník při provedení registrace zadá svou e-mailovou adresu, která následně slouží jako přihlašovací jméno.

2. Po potvrzení registrace a uhrazení poplatku je zákazníkovi zpřístupněna klientská zóna, do níž se přihlašuje za užití přihlašovacího jména a hesla. Heslo je zákazníkovi automaticky generováno a zasláno po registraci na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu.

3. Veškeré Služby jsou poskytovány toliko v českém jazyce. Stejně tak jakákoli komunikace mezi zákazníkem a Poskytovatelem bude probíhat výlučně v českém jazyce.

4. V rámci poskytování Služeb získá zákazník ve své klientské zóně přístup k tipům a doporučením ohledně výsledků sportovních událostí.

5. Služby jsou poskytovány úplatně, a to za cenu dle ceníku zveřejněného na Portálu. Poplatek za Služby lze uhradit na bankovní účet vedený u Fio banky, a.s., číslo účtu: 2401708500/2010. Dnem úhrady se považuje den, kdy je příslušná finanční částka připsána ve prospěch účtu Poskytovatele.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Služby jsou poskytovány toliko pro potřeby zákazníka. Zákazník není oprávněn je jakýmkoli způsobem šířit, předávat třetím osobám či užívat obsahu poskytovaných Služeb za jiným účelem než za účelem vymezeným v příslušné smlouvě a těchto VOP.

2. Zákazník je povinen využívat tipy pouze pro své osobní účely. Zákazník nesmí žádným způsobem využít poskytované Služby či některé z nich za účelem rozvoje vlastní podnikatelské činnosti či podnikatelské činnosti třetí osoby.

3. Poskytnutí či přeprodej získaných informací je výslovně zakázán, což platí i pro veškerou komunikaci za účelem přeprodeje, ať k samotnému prodeji došlo či ne.

4. Poskytovatel zákazníkovi garantuje plusovou bilanci po celé období trvání smlouvy v případě, kdy se zákazník bude řídit doporučeními poskytovanými v rámci Služeb. Plusová bilance je garantována vždy na období jednoho kalendářního měsíce v případě, že jde o smlouvu na jeden kalendářní měsíc přesně. Pro smlouvu časově delší jednoho kalendářního měsíce se garance vztahuje na období trvání smlouvy jako jednoho celku a nikoliv coby na dílčí období v podobě jednotlivých kalendářních měsíců zvláště.

5. V případě, že v některých měsících nebylo dosaženo plusové bilance dle předchozího odstavce, zákazník získává nárok na poskytování Služeb Poskytovatelem zdarma, a to na tak dlouhé období, po jaké se nepodařilo dosáhnout pozitivní bilance. Na smlouvu vztahující se do kategorie počtu tipů na jakékoliv libovolné množství tipů a pro období kratší než jeden celý kalendářní měsíc se žádná garance nevztahuje.

6. Registrační účet zákazníka je nepřenosný a jedinečný. Zákazník je povinen počínat si tak, aby jeho účet nezpřístupnil žádným třetím osobám. Zákazník je zejména povinen chránit své přihlašovací údaje a nezveřejňovat je třetím osobám.

7. Poskytovatel je povinen poskytnout registrovanému zákazníkovi alespoň 30 tipů na výsledek sportovních zápasů měsíčně.

VI. PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1. Smlouva mezi stranami je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu zvolenou zákazníkem. Za tuto dobu je zákazník povinen uhradit příslušnou částku za poskytované Služby.

2. V případě, kdy bude mít zákazník zájem o prodloužení registrace, toto může provést e-mailovou objednávkou na adrese info@fairplaytip.cz v níž výslovně specifikuje, na jak dlouhou dobu žádá o prodloužení registrace. Prodloužení registrace lze sjednat též telefonicky, a to na čísle +420 602 396 788.

3. Poté, co zákazník projeví výše předvídaným způsobem zájem o prodloužení registrace, tato nebude automaticky prodloužena, nýbrž na podkladě takového oznámení od zákazníka zašle Poskytovatel zákazníkovi obratem předpis k úhradě včetně platebních údajů a data, do kdy je nutné poplatek za další období registrace uhradit. Až uhrazením příslušné platby dojde k uzavření vzájemné dohody o prodloužení registrace.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout prodloužení registrace zákazníka, a to z důvodů, pro které lze odmítnout registraci.

VII. PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ

1. V průběhu trvání smlouvy je možné požádat Poskytovatele o přerušení poskytování Služeb. Je na každém zákazníkovi, jak dlouhé bude jeho přerušení. Po tuto dobu se stane registrovaný zákazník neaktivním členem v databázi a v den, který si sám určí zákazník, bude členství obnoveno, tj. stane se opět aktivním zákazníkem.

2. Stejně tak Poskytovatel může dočasně pozastavit poskytování Služeb po určitou dobu, přičemž takové přerušení bude zákazníkovi včas SMS zprávou či e-mailem oznámeno. Důvodem pro takové přerušení poskytování Služeb můžou být např. vánoční svátky, dovolená. Přerušení poskytování Služeb dle tohoto odstavce nelze považovat za porušení smlouvy a nelze z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY 

1. V případě, že zákazník porušuje smlouvu či tyto VOP, může Poskytovatel jednostranně ukončit smlouvu se zákazníkem, a to zejména tak, že mu znemožní přístup k jeho uživatelskému účtu.

2. V případě předčasného ukončení členství z jakéhokoli důvodu se již uhrazená částka nevrací a tato propadá ve prospěch Poskytovatele coby sankce za předčasné ukončení smlouvy.

3. Souhlasem s těmito VOP zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že Služby dle smlouvy budou splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.

4. Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných Poskytovatelem je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Při jakékoliv soutěži (např. soutěž o členství zdarma) vyhlášené Poskytovatelem má též stávající zákazník možnost se soutěže účastnit.

2. Poskytovatel neručí za ztráty zákazníka v důsledku vsázení na sportovní výsledky. Zákazník tak bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje záruku za správnost tipů, které jsou zákazníkovi poskytovány v rámci Služeb, tento negarantuje správnost zveřejňovaných tipů, a to z důvodu vyšší moci a okolností na ní závislých. Nesprávnost tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat.

3. Zaslané tipy mají doporučující charakter a LT Sport Trading s.r.o. nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (např. strategie či analýzy). 

4. Obsah poskytovaných Služeb má toliko informační charakter. Je tak na vůli a rozhodnutí každého ze zákazníků, zdali se jimi budou řídit či nikoli. V případě, že se zákazník rozhodne v rozporu s poskytnutými Službami, nezahrnou se taková rozhodnutí do výpočtu bilance ve smyslu čl. V. výše.

5. Poskytovatel apeluje na zákazníky sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Zákazníkům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout.

X. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

2. Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu provozovatele: info@fairplaytip.cz

3. Reklamaci je Poskytovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Poskytovatel následně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace.

4. Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých tipů, resp. nižší míra úspěšnosti než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti LT Sport Trading s.r.o., která je pouze doporučující/konzultační, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Zaslané tipy mají výhradně doporučující charakter, LT Sport Trading s.r.o. neposkytuje žádnou garanci za správnost poskytovaných tipů, resp. jejich naplnění při konkrétní sportovní události.

XI. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ společnost LT Sport Trading s.r.o. sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje LT Sport Trading s.r.o., zejména skrze adresu elektornické pošty: info@fairplaytip.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle LT Sport Trading s.r.o. na e-mailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy. 

2. V případě, že dojde mezi LT Sport Trading s.r.o. a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o smlouvy poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 e-mail: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

3. Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Poskytovatel prohlašuje, že je správcem osobních údajů, přičemž coby správce splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména pak nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje přímo od zákazníků coby subjektů údajů.

3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje zejména k následujícím účelům:

a) řádné plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

b) vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

c) přímý marketing – zpracování na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR                                                                                                                           

4. Poskytovatel prohlašuje, že jím zpracovávané osobní údaje jsou chráněny maximální mírou zabezpečení. Osobní údaje bude Poskytovatel uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k ukončení realizace smlouvy či jiného vztahu, na základě kterého Poskytovatel osobní údaje zpracovává. Poté provede likvidaci všech osobních údajů.

5. Poskytovatel nepředává osobní údaje zákazníků žádným třetím osobám.

6. Zákazníkovi přísluší následující práva týkající se zpracování osobních údajů:

a) právo na informace

b) právo na přístup k osobním údajům

c) právo na doplnění a změnu osobních údajů

d) právo na omezení zpracování osobních údajů

e) právo na přenositelnost osobních údajů

f)  právo na výmaz osobních údajů

g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi zákazníkem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytování Služeb vymezených výše v textu těchto VOP.

2. Textaci těchto VOP nelze jakkoli kopírovat, rozšiřovat či jinak užívat v rozporu s účelem, za kterým jsou tyto VOP zákazníkovi předkládány.

3. V případě, že znění těchto VOP odporuje znění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Poskytovatelem, má znění příslušné smlouvy před těmito VOP přednost.

4. V situacích výslovně neupravených smlouvou ani těmito VOP se užije příslušných ustanovení zákona, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat tyto VOP. Veškeré změny budou registrovaným zákazníkům oznámeny prostřednictvím emailu.

6. Tyto VOP jsou platné a účinné od 6.5.2019.